Rate this post

Kural ve Koşullar TNT Turkey

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuşolan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri,tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. C) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bununnitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen istemleri de dikkate alarak, TürkCeza Kanununun 61 ve 62 nci maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara görecezanın belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve devamı maddelerine göre, cezayamahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirininbelirlenmesi. (2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleribakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme,ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. (2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin,savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasınıemreder. (2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan hâkimler,birinci fıkrada belirtilen kişilere soru sorabilir. (6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazırbulunmasının zorluğu halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak veya istinabesuretiyle sorgusu yapılabilir.

Bu gelişmelere koşut olarak, Galatasaray Sultanisi öğrencilerinden Ali Sami (Yen) ve arkadaşları Asım Tevfik (Sonumut), Emin Bülent (Serdaroğlu), Celal (Şehit), Bekir (Bircan), Tahsin Nahit, Cevdet (Kalpakçıoğlu) ve Abidin (Daver) Beyler 1905 senesinde “Galatasaray Futbol Kulübü[34]”nü kurmuşlardır\. Tek bir tıkla dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarış. mostbet güncel giriş\. Galatasaray Futbol Kulübü’nü, Kadıköylü gençlerin kurdukları “Fenerbahçe Futbol Kulübü” izlemiştir (1907). Bir yıl sonra ise, “Vefa” ve “Beykoz” futbol kulüpleri kurulmuştur. 1903’te açılan ve yalnızca jimnastik dalında faaliyet gösteren “Beşiktaş Jimnastik Kulübü” ise, 1910’da futbol takımını da faaliyet alanı içine almıştır. Daha sonra “Anadolu”, “Türk İdman Ocağı”, “Darülfünun”, “Terbiye-i Bedeniye”, “Şehremini Mümaseratı Bedeniye” kulüpleri kurulmuş ve İstanbul ligine katılmışlardır. Kulüp sayısının artmasını takiben, ligin yönetimini sağlamak için “İstanbul Futbol Kulüpleri Birliği” kurulmuş ve 1912 senesinde “Pazar Ligi” ile “Cuma Ligi” adıyla iki lig grubu oluşturulmuştur. Milletlerarası Tahkim Hukuku dersi ile milletlerarası tahkime dair konuların doktrin, mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde devlet yargılamasından farkının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda milletlerarası tahkime ilişkin temel kavramlar, milletlerarası tahkim kuruluşları, Milletlerarası Tahkim Kanunu incelenmekte ve Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi MÖHUK ve New York Konvansiyonu kapsamında ele alınmaktadır.

  • İşyerini kapatmaya ilişkin yetkinin kimde olduğunun saptanması için yetki ve usulde paralellik ilkesi gözetilir.
  • (2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.” hükümlerini amirdir.
  • Gayrisıhhi müesseseler de kendi içerisinde üç sınıfa ayrılmaktadır.

Buna olanakverecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esas ve usulleryönetmelikte gösterilir. (4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisindeise, ilgililer kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükşehir belediyesınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geriçevirmeksizin gereğini yapar. (2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler veduruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır. (3) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterileneksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra yenideniddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. (4) Başkanın, kamu davasının açılmasına karar vermesi halinde;Cumhuriyet savcısı kamu davasını açar. (2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturmanın veya kovuşturmanınyapıldığı yer barosunca görevlendirilir. (3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delilolarak değerlendirilemez. (6) Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy veyamahalle muhtarı ile kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanaklasaptanır. (5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar vehâkim, mahkeme veya zorla getirmeyi isteyen Cumhuriyet savcısı tarafından,sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder. (3) Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir. (5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediğidilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargıçevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını onbeş güniçinde yazılı olarak bildirmesini ister.

(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliyeisteminin reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçelerigösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıcabir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus karardabelirtilir. (4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırıiki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. (4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması içinmezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyetsavcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir.

Örneğin, internet üzerinden sahte bal satan bir web sitesine erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin kaldırılması talebini hem Sağlık Bakanlığı hem de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı BTK’ya ileterek karar alınmasını sağlayabilir. Bu kanun maddesine dayanarak içeriğin kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesini isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili bakanlığa başvurarak bakanlığın harekete geçmesini talep edebilirler. Gönül kimsenin tutuklanmamasını, tutuklanmışsa da bir an önce tahliye edilmesini ve tutuklu yargılamasının makul sürede tamamlanmasını ister. Eski olumsuz örnekler dayanak alınarak, güncel hukuka aykırılıkların masumlaştırılması hukuki ve meşru olmaz. Adalette kaçmayı ve delil karartmayı önleme amacı taşıyan, cezaya dönüştürülmemesi gereken tutuklama tedbiri konusunda iyi sınav vermediğimiz, keyfi, gerekçesiz ve uzun tutukluluk sorunlarının devam ettiği bilinmektedir. Bu sorunlar, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı rahatsız etmeye devam etmektedir. Ancak şimdi bir sorun daha kendisini göstermiştir ki, yasal boşluk iddiası ile asliye ceza mahkemesi tarafından soruşturma aşamasında, yani dava başlamadan tahliye kararı verilebileceği ileri sürülmektedir. Tutukluluğun hukuka aykırılığı iddiasını bir yanlışla gidermeye çalışmak, yargı sorunlarını ve bu alanda yaşanan farklı uygulamalar ile çatışmaları şiddetlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu m.174’de düzenlenen iddianamenin iadesi sebepleri, sınırlı sayıda düzenlenmiştir. CMK m.170’de, iddianamede bulunması zorunlu unsurlar sayılmıştır.

(5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez vegörevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz. (4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüteilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesindeişlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür. (3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgelerilgili Cumhuriyet Başsavcılığında muhafaza edilir. Soruşturmacının kimliği,görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur. (7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, birbaşkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. (5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbirsüresince gizli tutulur. (4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veyavekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. (4) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altındatutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen ilgililerineteslim olunur. (3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyleicra edilir. (4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalıyerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan ikikişi bulundurulur.

Yukarıda açıkladığımız üzere mahkemece dilekçeler aşaması sonuçlandıktan sonra Ön İnceleme Duruşma günü belirlenir. Gelin hep beraber ilk duruşmada neler olduğunu ve duruşma tutanağına nelerin yazıldığı hususunu ayrıntılı bir örnekle inceleyelim.Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmayı canlandıralım. Taraflar sulh olmayacaklarını beyan etmeleri halinde yargılamaya devam olunacaktır. Bu durumda tarafların delil listesindeki bu delillerin nereden temin edileceğini bildirmesi halinde mahkemece bu delillerin toplanması için işlemler yapılacaktır. Ön inceleme adından da anlaşılacağı üzere ön incelemeyi barındırdığı gibi aynı zamanda bir sonraki yargılama aşaması olan “Tahkikat Aşaması” , yani delillerin toplandığı, değerlendirildiği aşama için hazırlık işlemlerini de barındırmaktadır. İlk itirazlar davalı tarafından davaya cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gereken itirazlardır. Bu itirazlar cevap dilekçesinde mevcut değil ise bir daha ileri sürülmeleri mümkün değildir. Hakim bu itirazın cevap dilekçesinde bulunup bulunmadığını re’sen gözetmek durumundadır. Boşanma davasında hakim ön inceleme aşamasında  dava şartlarının bulunup bulunmadığını incelemekle yükümlüdür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Registration complete !

Show

Reset your password

Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Check your e-mail for the confirmation link.

Close